Тема: Збудники анаеробних інфекцій – правця, ботулізму. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань.

1.1. Актуальність теми. Незважаючи на те, що ботулізм реєструється набагато рідше, ніж інші кишкові інфекції, значущість цієї інфекції, враховуючи важкий перебіг і високу летальність, залишається високою. Правець, за визначенням ВООЗ, є контрольованою інфекцією, захворюваність на яку можна попередити імунізацією населення в плановому порядку. На жаль, правець досі забирає життя близько 1 млн. людей на планеті щорічно. Особливе занепокоєння викликає правець новонароджених у мало розвинутих країнах. Для ефективної профілактики захворюваності на правець і ботулізм майбутнім лікарям необхідно знати біологічні особливості збудників, шляхи передачі інфекції і особливості патогенезу захворювань. Лабораторна діагностика захворювань дозволить вчасно провести диференціацію з іншими захворюваннями з подібною симптоматикою і призначити ефективну специфічну терапію.

1.2. Цілі вивчення теми.

6.1.1. Мета загальна: засвоїти основні біологічні властивості збудників правця і ботулізму, принципи лабораторної діагностики, специфічної профілактики і лікування інфекцій.

6.1.2. Мета конкретна:

6.1.2.1.Засвоїти основні біологічні властивості клостридій, умови спороутворення і гермі нації спор.

6.1.2.2.Знати механізми дії нейротоксинів збудників правця і ботулізму.

6.1.2.3.Вміти правильно обрати метод лабораторної діагностики правця і ботулізму (попередня і остаточна)

6.1.2.4.Знати шляхи проникнення клостридій в організм людини, умови для виникнення інфекцій.

6.1.2.5.Вміти правильно призначити препарати для екстреної профілактики правця і ботулізму; знати схему імунізації дітей правцевим анатоксином для планової профілактики правця.

6.1.2.6.Знати препарати для специфічної терапії правця і ботулізму.

1.3. Зміст навчання.

1.3.1. Граф логічної структури змісту:

1.Таксономія збудників правця і ботулізму

Родина Bacillaceae Рід Clostridium
Види
C.tetani- збудник правця (рановий клостридіоз) C.botulinum – збудник ботулізму (ентеральний клостридіоз)2. Морфо-біологічна характеристика збудників правця і ботулізму

Морфологія Грам-позитивні спороутворюючі палички, які під час споруляції набувають веретеноподібної форми; Не утворюють капсулу; Малорухомі перитрихи Умови культивування, середовища, ознаки росту Облігатні анаероби; оптимальне рН 7,2-7,6; Культивують на спеціальних середовищах для анаеробів: середовище Кітта-Тароцці, кров’яно-цукровий агар Цейслера, середовище Вільсон-Блера
C.tetani Грам (+) тонка паличка (0,3-0,8x4-8 мкм); утворює термінально розташовану сферичну спору ( “барабанні палички” ); Оптимальна температура культивування +30-370С Утворюють R-форми колоній на щільних середовищах. В середовищі Кітта-Тароцці дає дифузне помутніння без газоутворення. На агарі Цейслера утворює сірувато-білі колонії з компактним центром оточені зоною гемолізу; Здатні до повзучого росту і утворення тонкого напівпрозорого шару на поверхні агару Має погані протеолітичні і цукролітичні властивості: повільно згортають молоко (на 4-5 добу), розріджують желатину, деякі штами розщеплюють глюкозу.
C.botulinum коротка Грам-позитивна паличка, утворює овальну субтермінально розташовану спору («тенісна ракетка») Оптимальна температура культивування +25-300С Утворює R-форму колоній, які нагадують собою крапельки роси, На середовищах з кров’ю колонії у вигляді «відбитків пальців», оточені зонами гемолізу. На середовищі Кітта-Тароцці збудник утворює помутніння з подальшим випаданням в осад. Серотипи A,B, F мають більш виражені протеолітичні властивості; Серотипи C,D.E виявляють цукролітичні властивості, протеолітичні не виражені

  1. Антигенна структура і фактори патогенності

Види Антигенна структура Фактори патогенності
C.tetani 1. видовий О-Аг 2. типоспецифічний Н-Аг (13 серотипів); 3. Екзотоксин (однаковий за специфічністю у всіх сироварів) 3. Екзотоксин. Має 2 фракції: тетаноспазмін (нейротоксин) і тетанолізин (мембранотоксин, гемолізин) Механізм дії нейротоксину: пригнічення виділення гальмівних нейромедіаторів у синапсах вставних нейронів ЦНС
C.botulinum 1.Екзотоксин (типоспецифічний Аг); Виділають 8 сероварів (А, В, С1, С2, D, E, F )
  1. О-Аг
  2. Н-Аг
1. Екзотоксин- ботулотоксин ( у деяких сироварів виділяється у вигляді протоксину, активується протеолітичними ферментами) Механізм дії: нейротоксин, який зв’язує ацетилхолін в нервово-м’язових синапсах центральної, вегетативної і периферійної нервової системи

  1. Епідеміологія, патогенез і лабораторна діагностика правця


6475463933816081.html
6475504993473364.html
    PR.RU™