Тема 3. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів

Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально-економічних відносин, що існують у суспільстві на тому чи іншому етапі розвитку. Історично мінливий характер поняття злочину. Криміналізація і декриміналізація суспільно небезпечних діянь.

Визначення поняття злочину: формальне; матеріальне; формально-матеріальне; їх сутність. Поняття злочину в чинному КК України: передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Ознаки злочину. Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину. Значення суспільної небезпеки. Характер та ступінь суспільної небезпеки. Протиправність як формальна ознака злочину. Неприпустимість застосування статей Особливої частини КК за аналогією. Співвідношення суспільної небезпеки і протиправності.

Винність як ознака злочину; її зміст та значення.

Караність як невід'ємна ознака злочину. Співвідношення караності як ознаки злочину і фактичного призначення покарання за злочин. Органічна єдність ознак злочину.

Значення ст.11 КК для визначення поняття злочину. Проблема удосконалення поняття злочину в кримінальному праві України.

Місце злочину в системі правопорушень. Критерії відмежування злочинів від інших правопорушень. Питання про відмежування злочинів та інших правопорушень у науці кримінального права. Співвідношення понять злочину, злочинності та правопорушення.

Класифікація злочинів ст.12 КК залежно від їх тяжкості та її значення. Критерії класифікації (ступінь тяжкості, родовий об`єкт, потерпілий, предмет, налсдіки, спосіб вчинення, місце та час вчинення, суб`єкт, форма вини, мета). Проблема удосконалення класифікації злочинів у чинному законодавстві.

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про злочин та його ознаки.

Ключові слова та поняття: “злочин”, “поняття злочину”, “ознаки злочину”, “класифікація злочинів”, “види злочинів”, “малозначність діяння”, “суспільно-небезпечне діяння”, “правопорушення”, “криміналізація”, “декриміналізація”.

Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: слухач має вільно володіти матеріалом теми про поняття злочину та його ознаки. Значення ч.2 ст.11 КК для поняття злочину, класифікацію злочинів та її практичне значення, відмінність злочину від інших правопорушень.


6476040450904993.html
6476105118100352.html
    PR.RU™