ТЕМА 2.4 Особистість і політика. Політичне лідерство

Природа і характер політичної діяльності людини, мотивація політичної діяльності людини, умови її реалізації. Зростаюче значення людини та її участь у політичному житті. Діалектика об’єктів і суб’єктів у політиці. Особа як суб’єкт політики.

Поняття політичної соціалізації. Фактори політичної соціалізації. Результати політичної соціалізації. Участь у політичному житті як наслідок політичної соціалізації. Вплив політики на формування світогляду людини. Інтереси і політична орієнтація людини. Потреби політичної діяльності та їх вплив на життєву позицію. Залежність соціально-політичної активності людини від її інтересів і потреб. Причини відчуження людини від політики. Політична, економічна, духовна незалежність людини – зародок формування особи як суб’єкта політики. Формування громадянина в умовах становлення української державності: актуальні проблеми і перспективи.

Суть політичного лідерства та проблеми його формування. Грані політика: теоретик, організатор, оратор, психолог, стратег, тактик. Типологія політичного лідерства. Методи, засоби, етика та естетика боротьби за лідерство. Умови і труднощі становлення політика. Підготовка політика: навчання, виховання, самоосвіта. Стихійність та планомірність у підготовці політика. Проблеми номенклатури. Роль середовища, громадськості, засобів масової інформації. Вимоги до політичного лідера. Соціальна роль політичного лідера. Політичне лідерство і вождизм. Політичний популізм. Культ особи і його природа. Політичне лідерство в сучасній Україні.

План лекції:

1. Політика в системі ціннісних орієнтацій людини

2. Політична соціалізація особи.

3. Особа як об'єкт і суб'єкт політики.

4. Види політичної діяльності особи.

5. Поняття "лідер" та "еліта". Концепції правлячих еліт.

6. Сутність, функції та механізми політичного лідерства.

7. Типологія політичного лідерства.

8. Політичне лідерство та еліта в сучасній Україні.

(Тема семінару здійснюється на розсуд виклала)

Семінар: Особа і політика

Основні поняття:політичні потреби, політичні інтереси, політична соціалізація, політична орієнтація, політична позиція, політичні переконання.

План

1. Свобода особи і держава.

2. Політична соціалізація особи.

3. Політична поведінка особи.

4. Інститут громадянства. Політична участь.

Проблемні ситуації

1. Чи може людина жити поза сферою впливу політики? Відповідь аргументуйте.

2. Конституція закріплює політичні права та свободи громадян А чи існують у громадян політичні обов'язки? Які саме?

3. Що сприяє і що заважає прояву політичної активності людини?

4. За яких умов людина може перетворитися в засіб політики? За яких умов вона стає метою політики?

Теми рефератів:

1. Способи формування демократичної культури особистості.

2. Особливості політичної соціалізації в сучасній Україні.

Питання для самостійного вивчення

1. Рівні політичної соціалізації особи.

2. Громадянська соціалізація особи.

3. Ознайомитися з проблемами формування громадянина в умовах становлення української державності. Підготувати повідомлення.

Завдання для самоперевірки та самоконтролю

1. Якими причинами викликане функціонування людини в політиці?

2. Які механізми включення людини в політику Вам відомі?

3. Що таке політична соціалізація особи?

4. Як пов'язані політична соціалізація і влада?

5. Чи закінчується процес політичної соціалізації особи?

6. Які фактори впливають на процес політичної соціалізації особи?

7. Охарактеризуйте рівні політичної соціалізації особи?

8. Що таке політичне відчуження? Якими причинами викликане його існування?

9. Як пов'язані між собою громадянство та політична участь?

10. Якими факторами визначається рівень політичної активності людини?


6477251805214324.html
6477304009246114.html
    PR.RU™