Тема: Стандарти тренінгової роботи та індивідуальний

Стиль тренера

Завдання:

1. Проведіть само-діагностику власної особистості за допомогою опитувальників, розташованих у Додатку книги К.Л.Мілютіної «Теорія і практика психологічного тренінгу». – К. Видавництво МАУП, 2006. – с.160-170.

2. Дайте відповідь на питання:

· Що з виявленого сприяє, а що – перешкоджає успішній тренінговій роботі?

· Яка з парадигм тренерсва більше підходить вашій особистості?

3. Складові тренерського портфелю. Назвіть основні суттєві відмінності бізнес-тренінгу, тренінгу особистісного росту, соціально-психологічного тренінгу, психокорекційного тренінгу, психотерапевтичного тренінгу, ресурсного тренінгу тощо.

4. Проведіть власні варіанти тренінгів та обговоріть їх, використовуючи наведений сценарій для тренерів.

5. Підберіть тести для дослідження того психічного явища, на яке спрямовано ваш тренінг.

Питання та завдання для самоконтролю:

1. Тренер як особистість. Особистісні риси і якості, що допомагають в роботі тренера.

2. Роль та обов’язки тренера. Роль тренера СПТ та її трансформація в сучасних умовах.

3. Порівняйте зміст понять «методологія», «метод», «технологія» і «техніка» СПТ.

4. Визначення методології взаємодії тренера з групою. Онтологічні, гносеологічні та епістемологічні підвалини соціально-психологічного тренінгу.

5. Охарактеризуйте поняття «ко-тренерство». Стисло опишіть різновиди ко-тренерства: запрошені виступаючі, «естафета», «ансамбль», робота з асистентами, робота під супервізією та ін.

6. Підготовка тренерів. Особливості професійної підготовки тренера СПТ в умовах сучасної України: освіта, досвід, вимоги до сертифікації та акредитації.

7. Вимоги до тренера. Стисло охарактеризуйте складові компетентності тренера СПТ.

8. Стилі ведення соціально-психологічного тренінгу. Що таке адекватний стиль ведення СПТ?

Словникова робота: методологія тренінгу, гносеологія тренінгу, онтологія тренінгу, епістемологія тренінгу, метод тренінгу, методика тренінгу, технологія тренінгу, техніка тренінгу, стиль тренера, соціальна перцепція, ко-тренерство, професійна самоактуалізація, майстер-клас, воркшоп.

Робота з першоджерелами (анотування літератури):

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Ось – 89», 2000. – 224 с. (Практическая психология).

2. Кроль А.М., Михайлова Е. Л. Тренинг тренеров: как закалялась сталь. – М. Независимая фирма «Класс», 2002. – 192 с.

3. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю.Хрящевой. – СПб.: «Речь», Институт Тренинга, 2000. – 256 с.

4. Уикс Джеральд Р., Л’Абат Лучиано. Психотехника парадокса. Практическое руководство по использованию парадоксов в психотерапии. Методические материалы для слушателей курса «Психотерапия». – Москва, изд-во «Маркетинг», 2002. – 278 с.

Література: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14,17, 18, 22, 29, 30, 33, 34, 40, 42, 43, 48.

Практичне заняття №9 (4 год.)

Тема: Оцінка ефективності і ефекти соціально-педагогічного тренінгу

Завдання:

 1. Проведіть за окремими шкалами самооцінку наявного рівня компетентності та бажаного через три роки рівня.
 2. Сформулюйте власні етичні позиції щодо свого тренінгу та групи.
 3. Сформулюйте, як тематика тренінгу впливає на метод оцінки його ефективності.
 4. Обґрунтуйте, чому критерії оцінки з боку замовника треба обговорити до початку тренінгу.
 5. Створіть програму перевірки ефективності вашого власного тренінгу.
 6. Створіть зручну для вас таблицю спостереження.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Ви проводите тренінг з важкими підлітками. Наведіть варіанти знайомства.
 2. Ви проводите тренінг з директорами служби зайнятості. Наведіть варіанти закінчення тренінгу.
 3. Ви проводите тренінг з людьми, які під час перерви хочуть вжити алкоголь. Наведіть варіанти дій тренера.
 4. Ви проводите тренінг з людьми, які висловлюють невдоволення програмою тренінгу. Наведіть варіанти дій тренера.
 5. Під час тренінгу його учасники відчувають перевтому. Наведіть варіанти дій тренера.

Проведіть рольову гру з метою з’ясувати, як зміниться стиль та спосіб ведення СПТ «Тренінг комунікативних навичок» відповідно до різної за кількістю аудиторії тренінгу:

· Мікро-група (2-6 осіб);

· Маленька група (6-12 осіб);

· Стандартна група (12-24 особи);

· Велика група (24-50 осіб);

· Надвелика група (від 50 і більше учасників).

Література: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 16, 17, 20, 29, 30, 38, 42, 45, 50, 53.

Практичне заняття № 10 (2 год.)


6477424135593032.html
6477469677098355.html
    PR.RU™