Тема № 24. Форми співучасті у злочині за чинним КК України

Орієнтовний план:

Вступ.

1. Поняття форми співучасті та критерії поділення співучасті у вчиненні злочину на форми.

2. Поняття співучасті без попередньої змови, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

3. Поняття співучасті за попередньою змовою, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

4. Поняття вчинення злочину організованою групою осіб, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

5. Поняття вчинення злочину злочинною організацією, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

6. Відмінність організованої групи від злочинної організації.

Висновки.

Методичні вказівки:

Розгляд цієї теми потрібно розпочинати з поняття форм співучасті та ознайомлення з класифікацією форм співучасті за об’єктивними та суб’єктивними ознаками, існуючих в науці кримінального права та закріпленої на законодавчому рівні у ст. 28 КК.

Співучасть у злочині у формі групи осіб має місце коли у вчиненні злочину приймали участь декілька (дві або більше осіб) виконавців, які діяли без попередньої змови. Потребує аналізу можливість співучасті без попередньої змови осіб, які не є співвиконавцями та її правове значення. При характеристиці суб'єктивних ознак групи осіб слід вказати на можливість наявності у співвиконавців прямого чи непрямого умислу, можливості наявності у них різних мотивів.

Співучасть у формі попередньої змови групи осіб має місце коли у вчиненні злочину приймали участь декілька (дві або більше) осіб, які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про його спільне вчинення. Потребує роз’яснення вказівка законодавця на участь у злочині саме декількох осіб, її відмінність від прямої вказівки на двох або більше осіб. Необхідно відзначити, що на відміну від позиції ряду науковців, законодавець визначає дану форму співучасті незалежно від виконуваної ролі кожним із співучасників злочину. А тому група осіб за попередньою змовою є в випадку як спів виконавства, так і з розподілом ролей. Доцільно визначити своє ставлення до даної проблеми. Слід відзначити значення виділення співучасті у формі попередньої змови групи осіб для врахування ступеня суспільної небезпечності кожного співучасника, суспільної небезпечності вчиненого співучасниками. Характеризуючи суб'єктивні ознаки співучасті за попередньою змовою групою осіб слід вказати на можливість наявності у різних співучасників прямого чи непрямого умислу, можливості наявності у них різних мотивів.Аналізувати четверте питання теми необхідно на підставі вивчення точок зору вчених щодо визначення поняття організованої групи, її співвідношення з іншими формами співучасті. При висвітлені цього питання слід приділити особливу увагу розкриттю такої ознаки організованої групи як стійкість, розкрити це поняття з урахуванням думок, висловлених вченими, розглянути поняття організованої групи, що дається у судовій практиці. Необхідно окремо зупинитись на ознаках, що характеризують стійкість організованої групи та випливають із змісту ч. 3 ст. 28 КК України. Слід також оцінити висловлювані вченими пропозиції щодо вдосконалення законодавчого визначення поняття організованої групи, з урахуванням пропозицій вчених-кримінологів. При дослідженні цього питання необхідно приділити увагу факторам, що розкривають суспільну небезпеку організованої групи, розглянути такий критерій визнання групи організованою, як спільне неодноразове вчинення злочинів. Слід також проаналізувати такі ознаки організованої групи, як наявність розробленого плану злочинної діяльності, вираженої ієрархічної структури злочинного об’єднання, розподіл ролей, обов’язковість наявності організатора, прикриття своєї діяльності як власними силами, так і за допомогою сторонніх осіб, в тому числі і за допомогою підкупу посадових осіб, вербування нових членів, наявність загальних правил поведінки, наявність загального грошового фонду злочинного об’єднання та інші ознаки, що виділяються в кримінологічній та кримінально-правовій науці.

Розглядаючи п’яте питання необхідно звернути увагу, що кримінальне законодавство України вперше в її історії дає визначення злочину, що вчинений злочинною організацією (ч. 4 ст. 28 КК). Перш ніж розпочати аналіз конкретних ознак злочинної організації, необхідно відмітити, що ряд науковців не виділяють злочинну організацію як окремі форму співучасті, вважаючи цілком достатнім наявність в КК України визначення злочину, вчиненого організованою групою осіб. Вивчивши рекомендовану літератури до цієї теми, слід висловити власну думку з цієї проблеми. Аналізуючи ознаки злочинної організації, потрібно, перш за все, розкрити ознаки, що безпосередньо випливають із змісту кримінального закону (ч. 4 ст. 28 КК), та далі, зупинитися на ознаках, якими наділяють злочинну організацію окремі вчені-криміналісти.

При висвітленні останнього питання слід співставити законодавче визначення організованої групи (ч. 3 ст. 28 КК) та злочинної організації (ч. 4 ст. 28 КК) та звернути увагу на ознаки, за якими законодавець намагався розмежувати ці дві форми співучасті. Зокрема, потрібно розкрити зміст ознаки “ієрархічність”, як обов’язково притаманній злочинній організації. Далі, необхідно проаналізувати цілі для яких створюється злочинна організація і які безпосередньо випливають із змісту ч. 4 ст. 28 КК.

Нормативні акти:[1, 2, 3, 4, 5, 6].

Рекомендований перелік літератури до теми № 23:[3, 40, 41, 69, 70, 123, 195, 245, 288].


6478533816051558.html
6478620707572829.html
    PR.RU™