Поняття конкуренції Види конкуренції

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

Лекція № 7

Тема лекції: Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень

План лекції:

1.Поняття конкуренції Види конкуренції

2.Поняття та сутність маркетингового дослідження ринку

3.Основні напрями досліджень в маркетингу.

4.Методи дослідження

Література:

1. Основна:

1.1 Закон України. Про захист інформації в автоматизованих системах: Затверджено 5 лип. 1994 р. // Відомості ВРУ. – 1994.– № 31. – Ст. 286.

1.2 Закон України. Про інформацію: Закон України: Затверджено 2 жовт. 1992 р. // Відомості ВРУ. –1992. – № 48. – Ст. 650.

1.3 Закон України. Про науково-технічну інформацію: Затверджено 25 черв. 1993 р. // Відомості ВРУ. – 1993. – № 33. – Ст. 345.

1.4 Закон України. Про національну програму інформатизації: Затверджено 4 лют. 1998 р. // Уряд. кур'єр.– 1998.–12 берез.

1.5 Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива- СПб.:Наука, 1996.- 590 с.

1.6 Маркетинг: підручник/ В. Руделіус, Л. Мороз, Н. Глинський та ін.; ред. упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. – 2-е вид. – К.: Навч.-метод. Центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008 . – 580с.

1.7 Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2001. – 944 с.

2. Додаткова:

2.1 Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2005. -152 с.

2.2 Журнал “Маркетинг та реклама”

2.3 Журнал “Маркетинг в Україні”


Конкуренція (від лат. Concurrere - «стикатися») - це боротьба незалежних один від одного економічних суб'єктів ринку за право володіння обмеженими ресурсами. Іншими словами, це такий процес взаємодії виступаючих фірм на ринку з метою досягнення кращих можливостей збуту свого товару за допомогою задоволення різноманітних потреб покупців. конкуренція постійно присутня на ринку між товаровиробниками. І для того щоб фірма мала успіх, їй необхідно постійне підвищення своєї конкурентоспроможності.Немає такого способу, за допомогою якого можна було б однозначно визначити конкуренцію. Однак можна виділити основну сутнісну рису - суперництво у властивостях товарного виробництва і способи розвитку. А також конкуренція виступає як стихійний регулятор суспільного виробництв Завдяки даному явищу в житті суспільства відбувається загострення виробничих і ринкових відносин, підвищення ефективності господарської діяльності, прискорення науково-технічного прогресу. Конкуренція ставиться до таких факторів, які мають вплив на діяльність фірми, а зворотного зв'язку не існує.

Конкуренція - це суперництво за кращі умови існування на ринку між його учасниками. Це породжується об'єктивними умовами: по-перше, повної господарської відособленістю кожного учасника ринку, по-друге, його повною залежністю від кон'юнктури ринку, а по-третє, боротьбою за найбільший дохід.

Основним негласним законом ринку є боротьба фірм за виживання і процвітання.

Для існування конкуренції на ринку необхідні певні умови:

1. Кількість діючих фірм на ринку;

2. Свобода входу і виходу підприємств на ринок;

3. Диференціація товарів;

4. Спільний контроль фірм за ринковою ціною.

Мета конкуренції полягає в тому, щоб покупець купив товар.

Основним знаряддям є формування попиту і стимулювання збуту (ФОССТИС).

Покупець віддає свою перевагу якого-небудь товару, лише переконавшись на практиці в своєму виборі, а необхідну інформацію він отримує від виробника за допомогою реклами. Як правило, конкуренція виникає між товарами, а не фірмами.

1. Досконала (або вільна): на ринку бере участь безліч незалежних фірм, самостійно приймають рішення, що виробляти і в якому обсязі. Умови:

а) обсяг виробництва окремої фірми незначний і не робить істотного впливу на ціну товару; б) товари однорідні;

в) покупці добре поінформовані про ціни;

г) продавці незалежні один від одного;

д) Ринок не обмежений, тобто можливий вільний доступ будь-якого, хто побажає стати підприємцем.

Досконала конкуренція формує ринковий механізм утворення цін і самонастроювання економічної системи.

Цей вид конкуренції має лише теоретичне значення, хоча є ключем до розуміння більш реальних ринкових структур. У цьому і є її цінність.

2. Недосконала: цей вид з'явився в зв'язку з утворенням монополій. І характеризується концентрацією капіталу, виникненням різних організаційних форм підприємств, посилення контролю за природними, матеріальними і фінансовими ресурсами, а також вплив науково-технічного процесу.

Підвидами є: монополія і омегополія. Монополія - це виключне право виробництва, що належить одній особі, групі осіб або державі.

Виділяють: природну (легальну) і штучну, а також чистий і абсолютну.

Монополістичні фірми створюють бар'єри для входження на ринок нових фірм; обмежують доступ до джерел сировини і енергоресурсів; використовують високий рівень технологій; застосовують більш великий капітал і т. д.


6756273690633055.html
6756316944352353.html
    PR.RU™